Pluform
Optimaal online samenwerken
Wikimedia online scholingsprogramma

Optimaal online samenwerken

Privacyverklaring Wikipedia.puform.com

eCoachPro B.V. eCoachPro B.V., gevestigd aan Stationsstraat 24-01, 5038ED, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.ecoachpro.nl, Stationsstraat 24-01, 5038ED, Tilburg. Telefoonnummer: +31 (0) 13 850 7546

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken als u op onze website bent en hoe wij deze gegevens beveiligen en bewaren. Ook beschrijven we hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens

eCoachPro verwerkt uw IP-adres doordat u onze website bezoekt en er cookies worden ingeladen. Op het moment dat u een contactformulier invult, verwerken wij ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Zodra u zich aanmeldt voor en deelneemt aan het Wikipedia-programma “optimaal online samenwerken” verwerken wij ook uw antwoorden op deze online module. Mogelijk bevatten uw antwoorden bijzondere persoonsgegevens. Als dat het geval is, zijn deze persoonsgegevens kennelijk door u openbaar gemaakt (AVG Artikel 9, lid 2, ad E). Verder heeft onze website niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Mocht u van mening zijn dat er buiten uw medeweten toch bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn verwerkt op onze website, neem dan contact met ons op via couwenberg@ecoachpro.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag gegevensverwerking

eCoachPro verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

eCoachPro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

eCoachPro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor informatie over de bewaartermijn van uw IP-adres verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Wat betreft de bewaartermijn van de overige gegevens: Deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om u een goede dienstverlening te bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden

eCoachPro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. eCoachPro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven waar wij uw gegevens mee delen, zijn Mailgun voor het versturen van e-mails en True Hosting, onze ISO-gecertificeerde hosting partner. Mogelijk worden uw gegevens ook gedeeld met de providers van onze communicatiemiddelen (e-mail en telefoon) als wij contact met u via deze media hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eCoachPro gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. eCoachPro gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie over de cookies die wij plaatsen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Algemeen over privacyrechten en onze beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eCoachPro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar couwenberg@ecoachpro.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

eCoachPro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eCoachPro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via couwenberg@ecoachpro.org.

CookieverklaringPrivacy statement

Copyright © 2022, eCoachPro. All Rights Reserved.